DekGenius.com
Search :
พจนานุกรมวิศวกรรมชลประทาน :ความหมาย  apron คือ ...
   
  apron ความหมาย คือ พื้นอาคารชลประทานด้านเหนือน้ำหรือท้ายน้ำ : แผ่นหรือพื้นทึบน้ำเพื่อป้องกันการกัดเซาะ การรั่วซึมหรือแรงยกใต้ฐาน (uplift)ด้านเหนือน้ำหรือท้ายน้ำของอาคารชลประทาน
   
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)