DekGenius.com
Search :
พจนานุกรมวิศวกรรมชลประทาน :ความหมาย  hydraulic jump คือ ...
   
  hydraulic jump ความหมาย คือ การกระโจนตัวของน้ำ : อาการของน้ำที่ไหลมาด้วยความเร็วสูงกว่าความเร็ววิกฤต แล้วถูกทำให้ความเร็วลดต่ำกว่าความเร็ววิกฤตอย่างกะทันหัน พลังงานของน้ำส่วนใหญ่จะสูญเสียไปเนื่องจากการกระโจนนี้
   
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)