DekGenius.com
Search :
พจนานุกรมวิศวกรรมชลประทาน :ความหมาย  hydraulic gradient คือ ...
   
  hydraulic gradient ความหมาย คือ ลาดชลศาสตร์ :1. ในการไหลของน้ำใต้ดิน - คืออัตราการลดลงของ head ต่อหนึ่งหน่วยระยะทางที่น้ำไหลไปในดิน2. ในการไหลของน้ำในท่อ - คือความลาดเทของเส้น hydraulic grade line3. ในการไหลของน้ำในทางน้ำเปิด - คือความลาดเทของผิวหน้าของน้ำ
   
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)