DekGenius.com
Search :
พจนานุกรมวิศวกรรมชลประทาน :ความหมาย  hydraulic radius คือ ...
   
  hydraulic radius ความหมาย คือ รัศมีชลศาสตร์ : อัตราส่วนระหว่างพื้นที่หน้าตัดของน้ำที่ไหลในทางน้ำต่อความยาวของเส้น ขอบเปียก (wetted perimeter)ในทางน้ำขนาดใหญ่หรือแม่น้ำ ค่ารัศมีชลศาสตร์ ก็คือค่า ความลึกเฉลี่ยของทางน้ำนั้น เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า hydraulic mean depth
   
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)