DekGenius.com
Search :
พจนานุกรมวิศวกรรมชลประทาน :ความหมาย  hydrology คือ ...
   
  hydrology ความหมาย คือ อุทกวิทยา : วิชาที่เกี่ยวข้องกับการกำเนิด การแพร่กระจาย การหมุนเวียน รวมทั้งคุณสมบัติทางเคมีและกายภาพของน้ำ บนผิวดิน ใต้ผิวดิน หรือในชั้นบรรยากาศต่าง ๆ เหนือผิวโลกด้วย
   
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)