DekGenius.com
Search :
พจนานุกรมวิศวกรรมชลประทาน :ความหมาย  infiltrometer คือ ...
   
  infiltrometer ความหมาย คือ ถังวัดการซึมผ่านผิวดิน : เครื่องมือหรือวิธีการในการวัดการซึมของน้ำผ่านผิวดิน
   
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)