DekGenius.com
Search :
พจนานุกรมวิศวกรรมชลประทาน :ความหมาย  calibration คือ ...
   
  calibration ความหมาย คือ การปรับเทียบ : การปรับมาตรต่าง ๆ เช่น การเปรียบเทียบเครื่องมือ ชั่ง ตวง วัด หรือการหาค่าสัมประสิทธิ์ของอาคารชลประทานหรือแบบจำลองทางคณิตศาสตร์
   
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)