DekGenius.com
Search :
พจนานุกรมวิศวกรรมชลประทาน :ความหมาย  aquifer คือ ...
   
  aquifer ความหมาย คือ ชั้นหินอุ้มน้ำ : ชั้นหินที่มีคุณสมบัติยอมให้น้ำซึมได้โดยง่ายเนื่องจากมีช่องว่างระหว่างเม็ดแร่ กว้างหรือมีโพรงหรือรอยแตกต่อเนื่องกันจึงทำให้เก็บน้ำไว้ได้เป็นปริมาณมากจนกลายเป็นแหล่งน้ำบาดาล ชั้นหินนี้อยู่ในเขตอิ่มน้ำ (zone of saturation) ตัวอย่างได้แก่ หินทราย หินปูน เป็นต้น
   
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)