DekGenius.com
Search :
พจนานุกรมวิศวกรรมชลประทาน :ความหมาย  artesian basin คือ ...
   
  artesian basin ความหมาย คือ แอ่งน้ำบาดาลมีแรงดัน : แอ่งที่ราบระหว่างเขา ที่มีชั้นหินอุ้มน้ำมีแรงดัน (confined aquifer)รองรับอยู่ อาจมีชั้นเดียวหรือหลาย ชั้นก็ได้ ตอนขอบแอ่ง ประกอบด้วย ชั้นทรายหรือชั้นหินทราย อันเป็นทางให้น้ำฝนไหลซึมลงไปเก็บกักอยู่ เมื่อเจาะบ่อบาดาลจนถึง ชั้นหินอุ้มน้ำในแอ่งน้ำนี้น้ำในบ่อจะพุ่งขึ้นถึงระดับแรงดันน้ำ (piezometric surface) ซึ่งระดับน้ำอาจจะอยู่ภายในบ่อเหนือชั้น หินอุ้มน้ำหรือพุ่งขึ้นมาเหนือปากบ่อก็ได้
   
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)