DekGenius.com
Search :
พจนานุกรมวิศวกรรมชลประทาน :ความหมาย  backfill คือ ...
   
  backfill ความหมาย คือ กลบแต่ง :1. ดินหรือวัสดุอื่น ๆ ที่ใช้ถมบดอันแน่นหลังอาคารชล-ประทาน ต่าง ๆ 2. การถมแทนที่วัสดุที่ถูกขุดขึ้นมา
   
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)