DekGenius.com
Search :
พจนานุกรมวิศวกรรมชลประทาน :ความหมาย  basket คือ ...
   
  basket ความหมาย คือ กระชุ : กระชุบรรจุภายในด้วยหิน กรวด สำหรับนำไปสร้างฝายชั่วคราวหรือนำไปดาดลาดตลิ่งเพื่อป้องกันการกัดเซาะ
   
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)