DekGenius.com
Search :
พจนานุกรมวิศวกรรมชลประทาน :ความหมาย  modernization คือ ...
   
  modernization ความหมาย คือ การปรับปรุงโครงการให้ทันสมัย : ขบวนการซึ่งใช้ปรับปรุงโครงการชลประทานเดิมให้มีมาตรฐานสูงขึ้น หรือเพิ่มพูนสมรรถนะมากขึ้นจากมาตรฐานเดิม ทั้งในด้านวิศวกรรม สังคม และเศรษฐกิจ
   
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)