DekGenius.com
Search :
พจนานุกรมวิศวกรรมชลประทาน :ความหมาย  orifice คือ ...
   
  orifice ความหมาย คือ รูหรือช่องน้ำผ่าน : รูหรือช่องเปิดที่มีขอบโดยรอบ ทำไว้บนแผ่นผนังส่วนใดส่วนหนึ่งของเครื่องมือหรืออาคารทางชลศาสตร์เพื่อให้น้ำไหลผ่าน ตามปกติจะมีขอบของช่องบางหรือคมโดยทั่วไปใช้เพื่อจุดประสงค์ในการวัดน้ำ หรือควบคุมปริมาณน้ำ
   
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)