DekGenius.com
Search :
พจนานุกรมวิศวกรรมชลประทาน :ความหมาย  pier คือ ...
   
  pier ความหมาย คือ ตอม่อ : แท่งหรือกำแพงที่ทำด้วยหินก่อหรือคอนกรีตเสริมเหล็กสร้างอยู่ในทางน้ำ โดยมีจุดประสงค์เพื่อแบ่งทางน้ำออกเป็นช่อง ๆและหรือรับน้ำหนักในแนวดิ่งของอาคารต่าง ๆ เช่น สะพาน
   
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)