DekGenius.com
Search :
พจนานุกรมวิศวกรรมชลประทาน :ความหมาย  planimeter คือ ...
   
  planimeter ความหมาย คือ เครื่องมือวัดพื้นที่ : เครื่องมือสำหรับวัดพื้นที่บนแผ่นภาพ เช่น แผนที่แบบ แผนผัง หรือภาพถ่าย เป็นต้น
   
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)