DekGenius.com
Search :
พจนานุกรมวิศวกรรมชลประทาน :ความหมาย  priming คือ ...
   
  priming ความหมาย คือ การล่อน้ำ :1. การดูดอากาศหรือไล่อากาศออก ทำให้ความดันภายในห้องสูบต่ำกว่าความดันในบรรยากาศ ทำให้น้ำในท่อดูดไหลเข้าสู่ห้องสูบและใบพัด เพื่อให้เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่งทำงานได้2. การเริ่มปล่อยน้ำเข้าคลอง แล้วค่อย ๆ เพิ่มปริมาณไปจนถึงความจุที่ได้ออกแบบไว้ หรือ ตามที่ต้องการ
   
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)