DekGenius.com
Search :
พจนานุกรมวิศวกรรมชลประทาน :ความหมาย  productive irrigation project คือ ...
   
  productive irrigation project ความหมาย คือ โครงการชลประทานประเภทเพิ่มผลผลิต : โครงการชลประทานที่สร้างขึ้นเพื่อประโยชน์ในการเพิ่มผลผลิต
   
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)