DekGenius.com
Search :
พจนานุกรมวิศวกรรมชลประทาน :ความหมาย  paving คือ ...
   
  paving ความหมาย คือ การเรียงหินปิดทับเพื่อป้องกันผิวหน้าของเขื่อนดิน หรือคันดิน หรือชายฝั่งทะเล จากการกัดเซาะของคลื่นหรือกระแสน้ำ
   
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)