DekGenius.com
Search :
พจนานุกรมวิศวกรรมชลประทาน :ความหมาย  navigation lock คือ ...
   
  navigation lock ความหมาย คือ ประตูเรือสัญจร : อาคารที่สร้างขึ้นในทางน้ำสำหรับให้เรือผ่านไปมาในบริเวณทางน้ำที่มีระดับต่างกันได้
   
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)