DekGenius.com
Search :
พจนานุกรมวิศวกรรมชลประทาน :ความหมาย  weir , rectangular คือ ...
   
  weir , rectangular ความหมาย คือ ฝายสี่เหลี่ยม : ฝายวัดน้ำสันคมซึ่งมีช่องใหน้ำผ่านที่สันฝายเป็นรูปสี่เหลี่ยม
   
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)