DekGenius.com
Search :
พจนานุกรมวิศวกรรมชลประทาน :ความหมาย  weir , diagonal คือ ...
   
  weir , diagonal ความหมาย คือ ฝายสันยาวทแยงมุม : ฝายสันยาวคือมีความยาวของสันฝายตามการออกแบบยาวกว่าความกว้างของทางน้ำมาก จึงต้องสร้างให้แนวสันฝายทแยงมุมกับทิศทางการไหลของน้ำ
   
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)