DekGenius.com
Search :
พจนานุกรมทูต ศัพท์การทูต : ความหมายของคำว่า   countertrade คือ หมายถึง ...
   
  countertrade ความหมาย คือ การค้าต่างตอบแทน " เป็นระบบการค้าระหว่างประเทศที่ผู้ขายตกลงแลกเปลี่ยนสินค้าจาก ผู้ซื้อ แทนการชำระเงินทั้งหมดหรือเพียงบางส่วน "
   
 
:: Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)