DekGenius.com
Search :
Engineering (คำศัพท์วิศวกรรม) : ความหมายของคำว่า  bottom dead centre คือ ...
   
  bottom dead centre ความหมาย คือ ศูนย์จุดระเบิดสุดล่าง หรือศูนย์คายล่างของจังงหวะลูกสูบเครื่องยนต์ในการทำงาน
   
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)