DekGenius.com
Search :
Engineering (คำศัพท์วิศวกรรม) : ความหมายของคำว่า  bull pine คือ ...
   
  bull pine ความหมาย คือ (ไม้) ต้นไม้จำพวกสนตระกูล Pinus ponderosa เป็นสนที่ขึ้นอยู่ทั่ว ๆ ไปทาทงภาคตะวันตกของสหรัฐมีความสูง 150 ถึง 250 ฟิต เป็นไม้มีความแข็งปานกลาง แต่ให้ยางมาก ลำต้นวัดผ่าศูนย์กลางมีความกว้าง 5 ถึง 10 ฟิต ใช้เป็นไม้ในการก่อสร้างได้ทั้งภายนอกและภายใน มีชื่อที่เรียกกันคุ้น ๆ คือ California uhite piry
   
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)