DekGenius.com
Search :
แปลภาษาไทย-อังกฤษ : ความหมายของ  วิทยาเขต คือ ...
วิทยาเขต [N] ความหมาย คือ campus,คณะหรือส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยแต่ตั้งอยู่ในบริเวณอื่น โดยมีอธิการบดีคนเดียวกันและคณะกรรมการกำหนดนโยบายชุดเดียวกัน,,,
ตัวอย่าง :: ที่ประชุมมีนโยบายที่จะพัฒนาวิทยาเขตต่างๆ ของมหาวิทยาลัยให้มีชื่อเสียงทัดเทียมกัน
มีหน่วยเป็น :: แห่ง
เพิ่มเติม ::
 
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)