DekGenius.com
Search :
แปลภาษาไทย-อังกฤษ : ความหมายของ  ภูมิปัญญาพื้นบ้าน คือ ...
ภูมิปัญญาพื้นบ้าน [N] ความหมาย คือ folk wisdom,ความรู้ ข่าวสาร ข้อมูล และเทคโนโลยีที่ใช้ในการดำเนินชีวิตของคนในท้องถิ่นหรือวัฒนธรรมหนึ่งๆ,,ภูมิปัญญาชาวบ้าน, ภูมิปัญญาท้องถิ่น,
ตัวอย่าง :: มีบางฝ่ายกล่าวว่าการทำเหล้าของชาวบ้านเป็นการทำผิดกฎหมาย แต่อีกฝ่ายมีข้อโต้แย้งเป็นภูมิปัญญาชาวบ้าน
มีหน่วยเป็น ::
เพิ่มเติม ::
 
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)