DekGenius.com
Search :
แปลภาษาไทย-อังกฤษ : ความหมายของ  ผู้สืบต่อ คือ ...
ผู้สืบต่อ [N] ความหมาย คือ successor,คนที่ทำต่อเนื่องไปจากที่ทำไว้แล้ว,,ผู้สืบทอด, ผู้สานต่อ, คนสืบต่อ, คนสืบทอด,
ตัวอย่าง :: สำหรับป่าแล้วเสือโคร่งเปรียบได้กับผู้กำจัด ผู้สร้างและผู้สืบต่อ
มีหน่วยเป็น :: คน
เพิ่มเติม ::
 
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)