DekGenius.com
Search :
แปลภาษาไทย-อังกฤษ : ความหมายของ  พืชหมุนเวียน คือ ...
พืชหมุนเวียน [N] ความหมาย คือ rotated crops,พืชที่ปลูกเพื่อทดแทนพืชชนิดอื่นที่ตายไป เพื่อเป็นการอนุรักษ์ผืนดิน,,,
ตัวอย่าง :: วิธีการเพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพอาจทำได้ในหลายรูปแบบ เช่น การปลูกพืชร่วม พืชแซม พืชหมุนเวียน ไม้ยืนต้น เป็นต้น
มีหน่วยเป็น :: ชนิด
เพิ่มเติม ::
 
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)