DekGenius.com
Search :
แปลภาษาไทย-อังกฤษ : ความหมายของ  รวมความ คือ ...
รวมความ [V] ความหมาย คือ summarize,นำเรื่องราวทั้งหมดมาผนวกเข้ากัน,,สรุปความ,ขยายความ
ตัวอย่าง :: ทิวหมายถึงสิ่งที่ทอดยาวหรือต่อเนื่อง ทัศน์หมายถึงการมองเห็นหรือความรู้สึกนึกคิด รวมความแล้ว ทิวทัศน์ หมายถึง ความรู้สึกนึกคิดต่อเนื่องที่สบายๆ อันเกิดจากการมอง
มีหน่วยเป็น ::
เพิ่มเติม ::
 
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)