DekGenius.com
Search :
แปลภาษาไทย-อังกฤษ : ความหมายของ  ระยะแรก คือ ...
ระยะแรก [ADV] ความหมาย คือ at the beginning,,,ระยะต้น, ระยะเริ่มต้น, ช่วงแรก,ระยะหลัง
ตัวอย่าง :: การลงทุนในระยะแรกมีปัญหาที่สำคัญคือ คนในองค์การส่วนใหญ่ยังไม่รู้จักวิธีใช้คอมพิวเตอร์
มีหน่วยเป็น ::
เพิ่มเติม ::
 
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)