DekGenius.com
Search :
พจนานุกรมแปล ไทยเป็นไทย ราชบัณฑิตยสถาน : ความหมายของคำว่า  แรเงา คือ ...
   
  แรเงา ความหมาย คือ ก. เขียนเส้นเพื่อให้เห็นเป็นเงา.
   
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)