DekGenius.com
Search :
พจนานุกรมวิศวกรรมชลประทาน :ความหมาย  drainage , agricultural คือ ...
   
  drainage , agricultural ความหมาย คือ การระบายน้ำเพื่อการเกษตร : การระบายน้ำที่มีมากเกินความต้องการออกจากพื้นที่การเกษตร
   
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)