DekGenius.com
Search :
พจนานุกรมวิศวกรรมชลประทาน :ความหมาย  ski - jump คือ ...
   
  ski - jump ความหมาย คือ อาการที่น้ำซึ่งไหลมาด้วยความเร็วสูงถูกทำให้กระโจนขึ้นสู่อากาศ เพื่อลดพลังงานด้านท้ายน้ำของอาคาร เช่น การไหลของน้ำที่ท้ายทางระบายน้ำล้น
   
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)