DekGenius.com
Search :
พจนานุกรมวิศวกรรมชลประทาน :ความหมาย  weir head คือ ...
   
  weir head ความหมาย คือ ความสูงของน้ำเหนือสันฝาย : ระยะทางในแนวดิ่งที่วัดจากระดับสันฝายไปถึงระดับผิวหน้าของน้ำที่อยู่เหนือสันฝายนั้น ในกรณีที่เป็นฝายสามเหลี่ยมจะใช้มุมของสามเหลี่ยมเป็นระดับสันฝาย
   
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)