DekGenius.com
Search :
Computer Dictionary : Mean of  fourth-generation computer is ...
   
  fourth-generation computer ความหมาย คือ ช่วงของการพัฒนาทางคอมพิวเตอร์ช่วงที่ 4 คือช่วงที่คอมพิวเตอร์เริ่มใช้วงจรที่เรียกว่า large-scale integration หรือ LSI นั่นคือการนำเอาวงจรจำนวนนับพันๆ วงจรเข้าไปบรรจุไว้ในชิพ (chip) หรือ microchip ซึ่งมือขนาดเล็กเท่าปลายนิ้วก้อย ทำให้ขนาดอันใหญ่โตมโหฬารของคอมพิวเตอร์ลดลงมา จนสามารถนำมาตั้งบนโต๊ะได้ แทนที่จะต้องใช้พื้นที่ทั้งห้องสำหรับตั้ง นอกจากนั้นยังมีกำลังมหาศาล สามารถทำงานได้อย่างมากมายและรวดเร็ว
   
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)