DekGenius.com
Search :
Computer Dictionary : Mean of  print head is ...
   
  print head ความหมาย คือ หัวพิมพ์ ส่วนที่ทำหน้าที่ควบคุมการตีพิมพ์ตัวอักษรลงบนกระดาษของเครื่องพิมพ์ เช่น ในเครื่องพิมพ์ชนิด dot-mateix หัวพิมพ์ (print head) ได้แก่เข็มที่พ่นหมึกลงไปบนกระดาษ ในเครื่อง plotter หัวพิมพ์ ได้แก่เข็มพ่นประจุไปสู่กระดาษ เป็นต้น
   
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)