DekGenius.com
Search :
Engineering (คำศัพท์วิศวกรรม) : ความหมายของคำว่า  Consent of Surety คือ ...
   
  Consent of Surety ความหมาย คือ หนังสือแจ้งตอบรับจากผู้ค้ำประกันในการเปลี่ยนแปลงสิ่งที่ได้ค้ำประกันไว้ เช่นการต่ออายุหนังสือค้ำประกันซอง การเพิ่มหรือลดวงเงินค่าจ้างก่อสร้างหรือการขยายเวลาก่อสร้าง ซึ่งมีผลต่อวงเงินหรือระยะเวลาค้ำประกันสัญญา
   
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)