DekGenius.com
Search :
Engineering (คำศัพท์วิศวกรรม) : ความหมายของคำว่า  a pair of stairs คือ ...
   
  a pair of stairs ความหมาย คือ บันไดที่ทำเป็นตอนหรือทอดหนึ่ง, บันไดหนึ่งทอดถึง apair of steps บันไดหนึ่งทอดถึง one pair back ห้องชั้นบนข้างหลังที่ขึ้นบันไดทอดเดียวถึง one pair front ห้องชั้นสองข้างหน้าที่ขึ้นบันไดทอดเดียวถึง (ถ้าเป็นห้องชั้นสามข้างหน้าใช้ two pair front หรือชั้นสี่ ใช้ tree pair back front)
   
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)