DekGenius.com
Search :
Engineering (คำศัพท์วิศวกรรม) : ความหมายของคำว่า  carburetor float คือ ...
   
  carburetor float ความหมาย คือ (รถยนต์, กลไก) ทุ่นลอยในคารบิวเลเท่อะ, เป็นภาชนะโลหะที่อากาศเข้าไม่ได้ ปกติจะลอยอยู่บนผิวน้ำมันในแอ่ง คอยควบคุมการไหลของน้ำมันเชื้อเพลิงจากสายส่งน้ำมันถังใหญ่
   
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)