DekGenius.com
Search :
Engineering (คำศัพท์วิศวกรรม) : ความหมายของคำว่า  choke คือ ...
   
  choke ความหมาย คือ ที่อัดอากาศ, ขดลวดรีดกระแสไฟฟ้า, ที่เค้นหรือรีดน้ำมันของคาบูเรเตอร์
   
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)