DekGenius.com
Search :
Engineering (คำศัพท์วิศวกรรม) : ความหมายของคำว่า  composing machines คือ ...
   
  composing machines ความหมาย คือ (การพิมพ์) เครื่องเรียงตัวพิมพ์โดยอัตโนมัติ
   
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)