DekGenius.com
Search :
Engineering (คำศัพท์วิศวกรรม) : ความหมายของคำว่า  dipstick location tube คือ ...
   
  dipstick location tube ความหมาย คือ ท่อหรือช่องวัดระดับน้ำมันหล่อลื่นของเคลื่องยนต์ โดยใช้เหล็กวัดจุ่มลงไป
   
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)