DekGenius.com
Search :
Engineering (คำศัพท์วิศวกรรม) : ความหมายของคำว่า  drainage modulus คือ ...
   
  drainage modulus ความหมาย คือ สัมประสิทธิ์การระบายน้ำ : ปริมาตรของน้ำท่าที่ระบายต่อหนึ่งหน่วยเวลาต่อหนึ่งหน่วยพื้นที่หน่วยที่นิยมใช้กัน คือ ลิตร/วินาที/ไร่ หรือ ลูกบาศก์เมตร/วินาที/ไร่
   
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)