DekGenius.com
Search :
Engineering (คำศัพท์วิศวกรรม) : ความหมายของคำว่า  dyne คือ ...
   
  dyne ความหมาย คือ หน่วยวัดแรง เท่ากับน้ำหนักที่ถูกทำให้เคลื่อนไปในหนึ่งเซ็นติเมตรต่อน้ำหนักหนึ่งกรัม ในเวลา 1 วินาที
   
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)