DekGenius.com
Search :
Engineering (คำศัพท์วิศวกรรม) : ความหมายของคำว่า  eddy currents คือ ...
   
  eddy currents ความหมาย คือ (ไฟฟ้า) กระแสไฟที่วนเวียน, เป็นกระแสไฟที่เกิดขึ้นในสายพันของหม้อแปลงหรือในลูกล่อของเครื่องทำกระแสไฟฟ้า ซึ่งในขณะหมุนอยู่นั้น จำต้องใช้พลังงานจำนวนมาก และมักเป็นเหตุให้เกิดความร้อนสูงก่ออันตรายให้กับเตรื่องยนต์ได้
   
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)