DekGenius.com
Search :
แปลภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย : ความหมาย  mastership คือ ...
mastership [N] ความหมาย คือ การปกครอง , การควบคุม, อำนาจบังคับบัญชา , command
mastership [N] ความหมาย คือ ความมีอำนาจ , , masterdom
mastership [N] ความหมาย คือ ตำแหน่งหัวหน้า , ,
mastership [N] ความหมาย คือ ความรู้หรือทักษะที่เชี่ยวชาญ , ความเก่ง, ความรอบรู้ , authority
 
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)