DekGenius.com
Search :
แปลภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย : ความหมาย  match คือ ...
match [VT] ความหมาย คือ เข้ากัน (กับ) , เหมาะ (กับ), ลงรอย (กับ), สัมพันธ์กับ , correspond
match [N] ความหมาย คือ การแข่งขัน , , race; game
match [N] ความหมาย คือ คู่ที่เหมือนกัน , คนที่เท่าเทียมกัน, ผู้ที่คล้ายกัน , counterpart; mate
match [N] ความหมาย คือ คู่สมรส , คู่รักหวานชื่น, คู่แต่งงาน, คู่ครอง , marriage; pairing
match [VT] ความหมาย คือ เท่ากันกับ , เท่าเทียมกันกับ , equal
match [N] ความหมาย คือ ไม้ขีดไฟ , , matchstick; fuse
 
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)