DekGenius.com
Search :
แปลภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย : ความหมาย  measure คือ ...
measure [N] ความหมาย คือ กฎหมาย , พระราชบัญญัติ, ร่างพระราชบัญญัติ , proposition; proposal
measure [N] ความหมาย คือ ขนาด , ปริมาณ, จำนวน, น้ำหนัก , part; portion; quantum
measure [N] ความหมาย คือ การวัด , การตวงวัด, ระบบการวัด ,
measure [N] ความหมาย คือ มาตรการ , วิธีการประเมิน, วิธีตัดสิน , rule; test; standard
measure [N] ความหมาย คือ หน่วยวัด , , dimension; capacity
measure [N] ความหมาย คือ เครื่องวัด , เครื่องมือ ,
measure [N] ความหมาย คือ จังหวะ (ของคำประพันธ์) , , rhythm; meter
measure [VT] ความหมาย คือ วัดขนาด (ความยาว, ความสูง, ความเร็ว ฯลฯ) , หาค่า, กะประมาณ , size; survey
 
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)