DekGenius.com
Search :
แปลภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย : ความหมาย  meet คือ ...
meet [VT] ความหมาย คือ จ่ายเงิน , , pay up; discharge
meet [VT] ความหมาย คือ พบโดยบังเอิญ , , encounter
meet [VI] ความหมาย คือ จัดให้พบกัน , พบกันอย่างเป็นทางการ ,
meet [VT] ความหมาย คือ จัดให้พบกัน , พบกันอย่างเป็นทางการ ,
meet [VT] ความหมาย คือ รู้จักเป็นครั้งแรก , พบกันครั้งแรก, ได้รับการแนะนำให้รู้จัก ,
meet [VT] ความหมาย คือ ต้อนรับ , , greet; welcome
meet [VI] ความหมาย คือ ชุมนุม , ประชุม , gather; assemble
meet [VT] ความหมาย คือ จัดการ , รับมือ , confront; clash
meet [VT] ความหมาย คือ ทำตาม , สนอง, ยอมตาม ,
meet [VT] ความหมาย คือ บรรจบกับ , สัมผัสกับ, เชื่อมต่อกับ , join; converge
meet [N] ความหมาย คือ การแข่งขันกีฬา , , contest; competition
meet [ADJ] ความหมาย คือ เหมาะสม , สมควร, พอควร , correct; proper; right
 
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)