DekGenius.com
Search :
พจนานุกรมศัพท์วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ความหมาย/แปลว่า/คือ
คำศัพท์ : ปริมาณฐาน
ภาษาอังกฤษ : base quantity
หมวดวิชา : ฟิสิกส์
ความหมาย : ปริมาณหลักของระบบปริมาณระหว่างประเทศ ปริมาณฐานมี 7 ปริมาณ คือ ความยาว มวล เวลา กระแสไฟฟ้า อุณหภูมิอุณหพลวัติ ปริมาณของสาร และความเข้มของการส่องสว่าง
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)